Функционирането на лабораторията се основава на формирането на научно–изследователски потенциал базиран върху приложението на съвременни иконометрични методи при изследване на актуални икономически проблеми. За нуждите на лабораторията е подсигурена модерна мрежа от компютъризирани работни места  оборудвани със специализиран софтуер и бази данни, които помагат в развитието на научните изследвания и приложното обучение във факултета. Ползвателите на лабораторията – студенти, докторанти,  преподаватели и други изследователи са в състояние:

Да имат директен достъп до бази данни:

 • База данни на Международния Валутен Фонд
 • DataStream, I/B/E/S (Institutional Brokers Estimate System)
 • Thomson One
 • Thomson Deal Scan
 • ICAP
 • Compustat North America
 • PerTrac Financial Solutions
 • CRSP (The Centre for Research in Security Prices)

Да използват приложен иконометричен софтуер за анализ:

 •  EViews
 • MATLAB
 • SPSS
 • OxMetrics
 • Gretel

Цели на Лабораторията за иконометрични изследвания:

 1. Да подпомага развитието на научния потенциал на Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград и публикационната дейност на академичния състав и да способства за утвърждаването му като модерен образователен и научно – изследователски център;
 2. Да организира и осъществява изследвания, квалификационни и учебни дейности в областта на икономиката и финансите с оглед подпомагане учебния процес на обучаваните във факултета докторанти и студенти от ОКС „Магистър” и „Бакалавър”;
 3. Да разпространява резултатите от научните и приложните изследвания осъществявани в лабораторията;
 4. Лабораторията осъществява самостоятелно връзки и съвместна дейност с  органи на  централната и  местна администрация,  стопански предприятия, образователни, академични и неправителствени организации от страната и чужбина;

За постигане на целите си Центърът организира и провежда следните дейности:

 1. Да осъществява обучение на студенти и продължаващо обучение по утвърдени учебни програми за придобиване на допълнителни квалификации, на специализации с приложен характер;
 2. Да подпомага формираните научни групи по интереси на студентите, като им предлага възможност за специализирано иконометрично обучение и ръководство при осъществяваните от тях емпирични изследвания във връзка с разработването на курсови и  дипломни разработки.
 3. Да подпомага активното включването на студентите и младите учени до 35 години в изследователските проекти и дейности на катедрено и факултетно ниво;
 4. Методически, организационно и технически да подпомага научно-изследователската дейност на обучаваните във факултета докторанти чрез провеждането на обучителни семинари и реализирането на конкретни емпирични  проекти и изследвания;
 5. Разработва изследователски проекти и участва в осъществяването им;
 6. Разработва основни насоки, концепции, програми, проекти и задачи, свързани с усъвършенстване и развиване на дейността си;
 7. Да осъществява  квалификационно-образователна, консултантска и информационно-възпитателна дейност.  В  съответствие с европейските стандарти, като предлага гъвкави образователни и квалификационни програми, отговарящи на динамично променящата се социално-икономическа реалност; извършва изследователска, експериментална и консултантска дейност с приложен характер.
 8. На база реализираните практически емпирични изследвания и търсения да формира потенциал за допълването на вече съществуващите учебни планове с нови дисциплини или курсове,  повишаващи приложно-практическия характер на обучението във факултета.
 9. Да развива съвместна дейност със сродни институции в страната и с международни организации в областта на научните и приложни изследвания, непрекъснатото образование, да подпомага осъществяването на международните връзки на своите членове;
 10. Лабораторията може да осъществява и други дейности за постигане на целите си и за по-ефективно използване на ресурсите.